Missatge
  • Directiva de Privacitat Europea

    Aquesta web utilitza cookies per a administrar, navegar i altres funcions. Si vols seguir utilitzant la nostra web, has d'acceptar aquest tipus de dades al teu equip.

    Veure els Documents de la Directiva de Privacitat

    Tu has denegat les cookies. Sempre es poden acceptar.

L'Ajuntament de Martorelles incrementa l'IBI en un 3% per compensar la baixada de la recaptació per l'IAE

El Govern d'ERC, MAPM, ICV-EUiA i PSC augmenta les bonificacions de taxes com l'IBI, les escombraries i l’IAE.

El Ple de l’Ajuntament de Martorelles va aprovar provisionalment, aquest dilluns 9 de novembre, la modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'exercici 2016. A grans trets, l’equip de govern congela totes les taxes municipals pel 2016 excepte l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), que puja un 3%, i augmenta les bonificacions de taxes com la de les escombraries, l’IAE i el mateix IBI.

El punt va ser aprovat amb sis vots a favor (ERC, PSC, MAPM i ICV-EUiA) i cinc en contra (CDC i UxM).

La pujada del 3% de l'BI ve condicionada per un descens en els ingressos previstos a través de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE).

Menys ingressos en l'IAE

Així, l’Ajuntament de Martorelles deixarà de percebre 191.300 euros a conseqüència de la reducció de recaptació de dues societats que realitzen la seva activitat al polígon.

D’una banda l’empresa Esteve tributarà 124.500 euros menys que al 2015 a raó de l’optimització que ha fet la farmacèutica de l’energia contractada; i la quantitat restant a causa de la declaració d’insolvència d’una altra societat.

Així doncs, els ingressos per la recaptació d’aquest impost baixen tenint en compte que l’IAE que paga Esteve representa el 35% del total d’aquest impost recaptat al municipi aquest 2015.

L’any 2015 Martorelles va recaptar 2.281.732 euros, pràcticament el 25% del pressupost, a través de l’IBI. Amb la revisió que proposa l’equip de govern per l’exercici 2016 s’aplica la revisió del coeficient d’actualització del valor cadastral.

L’última revisió cadastral feta al municipi és de l’any 1999, quan la llei diu que s’hauria de fer com a màxim cada deu anys.

Per tant, el mecanisme que fa servir Martorelles per actualitzar aquest valor és l’aplicació dels coeficients d’actualització que marca la Direcció General del Cadastre, organisme que depèn del Ministeri d’Hisenda. Aquest coeficient és del 1,10% per Martorelles i tots els municipis que tenen la ponència de valors amb data del 1999.

A l’aplicació d’aquest coeficient s’hi ha de sumar el tipus d’interès que l’equip de govern baixa al 0,842% respecte el 0,899% del 2015 per tal de compensar el 10% de l’actualització del valor cadastral explicat anteriorment.

Aplicat el coeficient d’actualització i baixat el tipus, l’increment real pels veïns i veïnes de Martorelles és del 3%. Amb aquesta pujada, la recaptació de l’Impost de Béns Immobles augmentarà en 71.187 euros.

Bonificacions aprovades per al 2016

Pel que fa a les bonificacions en la quota de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), gaudiran d’una bonificació de fins el 50% de la quota aquelles famílies nombroses sobre l’IBI de la seva residència habitual: fins a tres fills (30%), fins a quatre fills (40%) i fins a cinc fills o més (50%).

A més a més, també tindran una bonificació del 50% de la quota de l’IBI i durant tres anys els béns immobles destinats a l’habitatge en els quals s’hagin instal·lat sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar.

Aquesta bonificació es concedirà a petició de l’interessat i en el termini de tres mesos a partir de la data de finalització de l’obra.

També gaudiran d’una bonificació de fins el 50% de la quota de l’IBI aquells immobles d’empreses o entitats on es desenvolupin activitats declarades d’interès municipal segons el criteri del Ple de l’Ajuntament.

En referència a les bonificacions en la quota de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), gaudiran d’una de fins el 50% de la quota tributària els subjectes passius per quota municipal que duguin a terme activitats que siguin declarades d’especial interès municipal.

Pel que fa les bonificacions en la quota de la Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals, els titulars que hagin fet 10 aportacions anuals de residus a la deixalleria amb la targeta d’usuari se’ls hi aplicarà una bonificació del 5% a la quota de l’any següent.

La bonificació serà del 10% si, com a mínim, la meitat del total de les aportacions a la deixalleria de l’apartat anterior, són de residus no contemplats als contenidors de les àrees de recollida selectiva. La taxa queda congelada i continua sent de 128 euros per habitatge.

Share