Missatge
  • Directiva de Privacitat Europea

    Aquesta web utilitza cookies per a administrar, navegar i altres funcions. Si vols seguir utilitzant la nostra web, has d'acceptar aquest tipus de dades al teu equip.

    Veure els Documents de la Directiva de Privacitat

    Tu has denegat les cookies. Sempre es poden acceptar.

El nou Govern de Martorelles no incrementa la partida del pressupost destinada a les retribucions i assignacions als regidors

L'alcalde Marc Candela (ERC) tindrà dedicació exclusiva del 100% i cobrarà 40.000€ bruts l'any mentre que Gerard Magrinyà (ERC) una dedicació del 40% i un sou de 16.000€ bruts any.

El Ple extraordinari de l’Ajuntament de Martorelles celebrat aquest dimarts 7 de juliol va aprovar la proposta d’acord de determinació de les retribucions i indemnitzacions dels regidors amb els sis vots a favor de l’equip de govern (ERC, PSC, MAPM i ICV-EUiA) i els cinc vots en contra dels grups municipals de CiU i UxM.

Així, són dos els membres de la corporació que exerciran el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial d’acord amb els imports establerts a les bases d’execució del pressupost vigent.

L'alcalde Marc Candela (ERC) tindrà una dedicació exclusiva del 100% i una retribució de 40.000 €/any que es faran efectius en 14 pagues. De l’altra, el regidor Gerard Magrinyà (ERC) tindrà una dedicació parcial del 40% amb una assignació de 16.000 €/any que es faran efectius en 12 pagues.

Per aquells membres de la corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni parcial, el règim d’indemnitzacions per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament serà el següent:

-Assistències a Plens: 250€

-Assistències a Comissió Especial de Comptes: 150€

-Assistències a Junta de Portaveus: 100€

-Assistències a Junta de Govern Local: 120€

-Assistències a Comissió Estratègica de Govern: 300€

Durant el ple, l’alcalde Marc Candela va destacar que no s’havia augmentat la partida del pressupost municipal destinada a les retribucions dels regidors i que responia a la voluntat de “dignificar els sous dels polítics perquè no passi el que estem acostumats a veure als mitjans de comunicació” argumentava referint-se als nombrosos casos de corrupció de l’actualitat.

A més a més, l’alcalde va donar el seu compromís públic de revisar les retribucions pel que fa l’assistència a diferents comissions municipals i properament l’equip de govern presentarà una proposta.

L’assistència als Plens extraordinaris no donarà lloc a indemnització. En el cas que es convoqui en un mateix dia Junta de Govern Local de caràcter públic i Junta de Govern Local que no ho sigui, només es percebrà indemnització per assistir a una d’elles, encara que s’hagi assistit a les dues sessions en un mateix dia.

A més, els regidors delegats que assisteixen a la Junta de Govern Local com a observadors no generaran dret a indemnització per assistir a la mateixa.

Per últim, es va establir també la quantia fixa que percebrà cada grup municipal per un import de 50 €/any i una quantitat variable equivalent a 150€ per regidor i mes.

Aquestes quantitats es lliuraran de forma mensual a parts iguals.

Share